สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

              ✦ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

 

                      สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
                      และดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
                      และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี และดำเนินการ ดังนี้ 

  •                               1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
  •                               2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 
  •                               3. วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด
                          กฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
  •                               4. การประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่
                          ได้รับมอบหมาย