สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา1

 

ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย 

 

ผู้บริหาร

 นายปรีดา5Web.jpg

นายปรีดา  บุญภา
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

 

 

 

ภัทรนิษฐ์.jpg

ว่าง.jpg

 

ธนพงษ์_resize.jpg

ปภาภัสสร์_resize.jpg

นางภัทรนิษฐ์  ศุภศร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 นายธนพงศ์  พรหมวนิช
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นางนงลักษณ์  สุขเรณู
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

         
 

พี่จิ๊บคอสมอส.jpg 

  ธนเดช.jpg   

 

 
นางสาวณชนา  เดชอุดม
ผู้ควบคุมโรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 

 

นายธนเดช  เนระมิตร
ผู้ควบคุมโรงงานสุราสามทับ 
บริษัท พรวิไลอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

 

 

 

 

 

 


กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ภัทรนิษฐ์.jpg

นางภัทรนิษฐ์  ศุภศร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

บนซ้าย
  บนขวา

 ไชยรัตน์.jpg

ล่างซ้าย

 

ล่างขวา

พี่เต้.jpg

นายไชยรัตน์  พงษ์อารีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนุชจรี  สามเณร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าง.jpg

สดุจใจ_resize.jpg

 

 

 

นารีนารถ_resize.jpg

จิราพร_resize.jpg

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสดุจใจ  ไกรประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนารีนารถ  ธินันท์
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิราพร  คุ้มจั่น
พนักงานประจำสำนักงาน

เสถียรพร_resize.jpg
นายเสถียรพร  มะกรูดทอง
พนักงานขับรถยนต์

สิทธิชัย_resize.jpg
นายสิทธิชัย  พิสัยกุล
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

ภูริวัจน์_resize.jpg
นายภูริวัจน์  ดุลยภัคธนสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

วัฒนา.jpg
นายวัฒนา  หาคุณ
พนักงานขับรถยนต์

ฐานันท์.jpg
นายฐานันท์  สุขพจนี
พนักงานขับรถยนต์

เนรมิต_resize.jpg
นายเนรมิต  ขันธวิทย์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

ประดิษฐ์_resize.jpg
นายประดิษฐ์  ชาติสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สื่อสาร


กลับด้านบน

 Rg1-footer.jpg

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

อัตราว่าง.jpg

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

บนซ้าย
  บนขวา

ว่าง.jpg

ล่างซ้าย

 

ล่างขวา

อัตราว่าง.jpg

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

- ว่าง -
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

เบญจมาศ4.jpg

อาทิตยา.jpg

 

 

 

ปรางวดี resize.jpg

กรรณิกาขัน.jpg

นางสาวเบญจมาศ  เปาริก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวอาทิตยา สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวปรางวดี  ฉันทะ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นางกรรณิกา  ขันธิโชติ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

กิตติมา4.jpg
นางสาวกิตติมา พิทักษ์วงศ์
พนักงานสรรพสามิต

นุชนารถ3.jpg

นางสาวนุชนารถ  เอี่ยมแทน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

ธัญลักษณ์.jpg

นางสาวธัญลักษณ์  ศิลาขาว
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

อัตราว่าง.jpg

- ว่าง -
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 สุนันทา.jpg

นางสาวสุนันทา  สุทธิลักษณ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 สิริกัญญา_resize.jpg
นางสาวสิริกัญญา  สุนทรสุข
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
     

 บุษรา_resize.jpg
นางปัณณิฏา  นวชนันท์
นักตรวจสอบภาษี

ณิชาภา_resize.jpg 
นางสาวณิชาภา  อยู่รอด
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

นิตยา.jpg
นางนิตยา  รุณทา
นักตรวจสอบภาษี

 

    

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg 

 

 

ฝ่ายปราบปราม

ธนพงษ์_resize.jpg

นายธนพงศ์  พรหมวนิช
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

 

 

บนซ้าย
  บนขวา

วัลธณี.jpg

ล่างซ้าย

 

ล่างขวา

ว่าง.jpg

นางวัลธณี  ปานถม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 วิโรจน์_resize.jpg

 

 

 

 

ณรงค์.jpg

นายวิโรจน์ เตียวติ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

นายณรงค์  ปริญญาวรวงศ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

กลับด้านบน

 Rg1-footer.jpg

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

ปภาภัสสร์_resize.jpg

นางนงลักษณ์  สุขเรณู
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ชีละ5.jpg

 ว่าง.jpg

กรรณิการ์.jpg

พ.อ.อ.ชีละ  จิตต์สวัสดิ์ไทย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวกรรณิการ์ พวงกุหลาบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

ว่าง.jpg 

ศันสนีย์2.jpg

- ว่าง -
นิติกร
 นางสาวศันสนีย์  จันทร์แย้ม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 
                             
 
  กลับด้านบน
 

 Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา
บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

พี่จิ๊บคอสมอส.jpg 

นางสาวณชนา  เดชอุดม
ผู้ควบคุมโรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์

 

 

 

บนซ้าย
  บนขวา

 พรทิพย์.jpg

ล่างซ้าย

 

ล่างขวา

      จริญญา3.jpg

นางสาวพรทิพย์  พินขจร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

       นางสาวจริญญา  มาศวรรณา
       เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

ปิยะวรรณ.jpg 

 

 

 

 

ดนิตา.jpg

นางสาวปิยะวรรณ พุทธรักษ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

นางสาวดนิตา  ปานมณี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

กลับด้านบน

 Rg1-footer.jpg

    

สำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงานสุราสามทับ
บริษัท พรวิไลอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ธนเดช.jpg

นายธนเดช  เนระมิตร
ผู้ควบคุมโรงงานสุราสามทับ

 

       

กลับด้านบน

 Rg1-footer.jpg