สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

นายปรีดา6ทำเนียบ.jpg

นายปรีดา   บุญภา

27 ตุลาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
วิศิษฐ2.jpg

นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์

25 มีนาคม 2564 ถึง 26 ตุลาคม 2564

Rg1-footer.jpg

เพิ่มศักดิ์_size150-185.jpg

นายเพิ่มศักดิ์  กองเพิ่มพูล

16 ตุลาคม 2562 ถึง 24 มีนาคม 2564

Rg1-footer.jpg

ลัดดา 002new.jpg

นางลัดดา  ไอศูรย์พิศาลศิริ

26 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562

Rg1-footer.jpg
 สรรพสามิตพื้นที่.jpg

 

 นางจิติธาดา ธนะโสภณ

 

3 มีนาคม 2557 - 26 พฤษภาคม 2559

Rg1-footer.jpg

นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม.jpg

 

 นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม

 

1 มิถุนายน 2555 - 3 มีนาคม 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นางกัลยา รัญเสวะ

 

พ.ศ. 2551 - 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายคงชม ดิสระ

พ.ศ. 2548 - 2550

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายบุญช่วย แท่นจันทร์

พ.ศ.2547 - 2548

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายสมบูรณ์ เกิดทรัพย์

พ.ศ.2543 - 2546

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายอารยะ องคสิงห

พ.ศ.2541 - 2543

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายพงษ์ศักดิ์ เยี่ยงศรีเมือง

พ.ศ.2540 - 2541

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายทองปาน พรหมวนิช

พ.ศ.2536 - 2540

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ

พ.ศ.2535 - 2536

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายวิชัย วิชัยลักษณ์

พ.ศ.2534 - 2535

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายวีระ นิ่งน้อย

พ.ศ.2533 - 2534

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายสุนทร พรหมประกาย

พ.ศ.2531 - 2533

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 นายทองสุก สุวรรณิน

พ.ศ.2530 - 2531

Rg1-footer.jpg