สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

       ✦พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

       ✦พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่

       ✦คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 22/2558 คลิกที่นี่

       ✦พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คลิกที่นี่

       ✦พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 คลิกที่นี่