สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีอยุธยา 1

ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย

 
             
                         bullet_blue.pngประวัติสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

                          ปฐมบท พ.ศ. 2493

 •                          ◆ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางทาง
                               ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว) ถนนศรีสรรเพ็ชร ตำบลประตูชัย อำเภอกรุงเก่า (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอพระนครศรีอยุธยา)
 •                          ◆ โดยสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ด้านหลังสุดของอาคารชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดลักษณะของ
                              อาคารเป็นตึก 3 ชั้น รูปคล้ายตัว "T" มีบริเวณเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ . .
 •                          ◆ ตัวตึกด้านหน้าได้ก่อสร้างรูปปั่นพระบรมรูปวีรกษัตริย์วีรสตรีซึ่งได้ประกอบคุณานุประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยุธยา
                               และประเทศชาติมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
                               สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวม 6 พระองค์
 •                          ◆ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีห้องทำงานเนื้อที่ประมาณ 155 ตารางเมตร รวมห้องเก็บแสตมป์และ
                              ของกลางในคดีผู้กระทำผิด ไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีเพียงพัดลม ห้องทำงานสรรพสามิตจังหวัดกั้นห้องด้วยตู้ไม้โบราณ
                              (ปัจจุบันตู้ไม้โบราณ ตั้งอยู่ห้องฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1)
 •                          ◆ การแบ่งงานภายใน มีหมวดงานสารบรรณ หมวดฝิ่นและสุรา หมวดอุตสาหกรรมและยาสูบ หมวดพัสดุคุรุภัณฑ์หมวดการเงิน
                              ส่วนงานภายนอก แบ่งสายตรวจสรรพสามิตจังหวัดเป็น 3 สาย มีนายตรวจสรรพสามิต จัตวา-ตรีเป็นหัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วย
                              สรรพสามิตจังหวัด ชั้นตรี-โท สรรพสามิตจังหวัดชั้นโท-เอก ตามลำดับ การจัดเก็บภาษี
 •                          ◆ มีกฏหมายบังคับใช้แต่ละสินค้าที่จัดเก็บภาษี เช่น . กฏหมายฝิ่นและสุรา .กฏหมายไม้ขีดไฟและเครื่องขีดไฟ กฏหมาย
                              เกลือ . กฏหมายซีเมนต์ . กฏหมายยานัตถุ์ กฏหมายเครื่องดื่ม กฏหมายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งออกเป็นพระราช
                              บัญญัติแต่ละฉบับ เน้นหนักในการปฏิบัติการตรวจจับปราบปรามและจัดเก็บภาษีฝิ่นและสุรา ยาสูบ เป็นเป้าหมายหลัก

 

                           การย้ายสำนักงาน การแบ่งส่วนราชการใหม่ และปัจจุบัน พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน

 •                          ◆ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 โดยตั้งอยู่ชั้น 2และ 3
                               อาคาร 4 ชั้น .ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบัน ชั้น 2 เป็นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดเก็บภาษี และฝ่ายอำนวยการ
                               ส่วนชั้น 3 เป็นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปราบปราม และฝ่ายคดี
 •                          ◆ ต่อมาปี พ.ศ.2544-2546 . กรมสรรพสามิตได้แบ่งส่วนราชการหลายครั้งจนปัจจุบันสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรี
                              อยุธยา 1 ขอบเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบได้แก่อำเภอพระนครสรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรืออำเภอวังน้อย
                              อำเภออุทัยอำเภอภาชี อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก
 •                          ◆ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรอียุธยา 2 . ขอบเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบได้แก่อำเภอเสนา อำเภอบางไทร
                              อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาลอำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางซ้าย และอำเภอบางปะอิน
 •                          ◆ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .จึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 โดยตั้งอยู่
                              ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 123 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู. อำเภอพระนครศรีอยุธยา . จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                              มี 4 . ฝ่าย .ได้แก่ฝ่ายจัดเก็บภาษี ฝ่ายอำนวยการ .ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายคดี
 •                          ◆ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ำมันและ
                              ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้าแก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ (ได้รับการยกเว้นภาษี) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ
                              เครื่องสำอาง พรมและสิ่งปูพื้นอื่น ๆรถจักรยานยนต์ หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว (ได้รับการยกเว้นภาษี) แบตเตอรี่
                              สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซสนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ กิจการโทรคมนาคมไนต์คลับและดิสโก้เทค สถานอาบน้ำหรืออบ
                              ตัวและนวด สลากกินแบ่ง(ได้รับการยกเว้นภาษี)
 •                          ◆ โดยมีกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้
 •                          ◆ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ใช้บริหารจัดเก็บภาษี สินค้ายาสูบ .พระราชบัญญัติไพ่. พุทธศักราช 2486 ใช้บริหารจัดเก็บ
                              ภาษีสินค้าไพ่
 •                          ◆ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการตามที่บัญญัติใน พระราชบัญญัติพิกัด
                              อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
 •                          ◆ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้แก่
                              สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่อง
                              สำอางค์ พรมและสิ่งปูพื้นอื่น ๆ รถจักรยานยนต์ หินอ่อน และหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว แบตเตอรี่ สารทำลายชั้นบรรยากาศ
                              โอโซน รวมทั้งสถานบริการ ได้แก่ สนามม้า สนามกอล์ฟ ไนท์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด กิจการ
                              โทรคมนาคม และสลากกินแบ่ง
 •                          ◆ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวง
                              มหาดไทยนำไปจัดสรรให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ
                              อ้างอิง หนังสือ สามิตกรุงเก่า อนุสรณ์ก่อน 60 ปี 20 สิงหาคม 2540
 •                          ◆ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560  กรมสรรพสามิตได้รวมพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับเข้าด้วยกันและประกาศใช้เป็นพระราช
                              บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึก
                               ข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่างๆ
 •                          ◆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 •                          ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่รับผิดชอบ และที่กรมได้รับ
                               มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                          ◆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม
                               การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย 
 •                          ◆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน
                               ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ 
 •                          ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 •                          ◆ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
                               รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 •                          ◆ การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูงต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
                               แนวทางแก้ไขเสนอต่อสำนักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต
 •                          ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07) (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
                               (ภส.02-01) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ภส.07-04) สำหรับกรณีสินค้า 
                               เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 •                          ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-08)  (กรณีผู้ประกอบสถานบริการ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 
                               (ภส.02-02) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภส.07-06) สำหรับกรณีสถานบริการ เพื่อให้จัดเก็บ ภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                          ◆ การตรวจวิเคราะห์แบบภาษีสินค้านำเข้าและส่งออก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                          ◆ การพิจารณาเสนอการขออนุมัติการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่ 
 •                          ◆ การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ 
 •                          ◆ การพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตสุรา  ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                          ◆ ประมาณการเบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสีย
                               ภาษีสรรพสามิตทุกประเภท
 •                          ◆ การจดทะเบียนสรรพสามิต  การแจ้ง  เลิก  โอน  ย้ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
 •                          ◆ ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา
                               แนะนำเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
 •                          ◆ ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี


                         bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
                               และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.
                               ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
 •                          ◆ ตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติ
                               ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
 •                          ◆ การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อ
                               ป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •                          ◆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                          ◆ จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ จัดทำเอกสารขอรับเงินสินบนรางวัล (กรณีเป็นคดีที่มีเงินสินบนรางวัล)
 •                          ◆ จัดทำแผนงานด้านปราบปราม/โครงการ/แผนเฉพาะกิจ
 •                          ◆ จัดทำรายงานการไปราชการของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (สส.2/1)
 •                          ◆ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม (งบเดือนต่าง ๆ)
 •                          ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                          ◆ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม การตรวจสอบสถานประกอบการที่ประกอบ
                               กิจการคล้ายสถานบริการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนการพัฒนา
                               ประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


                         bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 •                          ◆ พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
                               ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •                          ◆ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่ง คดีอาญา และคดีทางปกครอง
 •                          ◆ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้
                               ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจพิสูจน์ การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย
                               การขายทอดตลาดของกลาง และการคืนของกลาง
 •                          ◆ งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างฯลฯ
                               และ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์  ต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
 •                          ◆ งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่า
                               กระทำผิดวินัย และงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
                               และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ
                               คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 •                          ◆ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน
 •                          ◆ จัดทำสำนวนคดีและเอกสารประกอบต่าง ๆ 
 •                          ◆ จัดทำสาระบบคดี ลงสมุด ส.ส.2/55, ส.ส.1/36 
 •                          ◆ การดำเนินการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์ค้นแรกที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 •                          ◆ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                          ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย