การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

เพื่อให้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ของหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contant Center :GECC) จึงต้องมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมที่สุด

  • คำสังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียดคลิกที่นี่
  • แผนผัง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน คลิกที่นี่