KM รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ครั้งที่ 2  คลิกที่นี่