ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
ประกาศเจตนารมณ์Tปก.jpg
กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ไม่รับของขวัญ.jpg
กรมสรรพสามิตงดรับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
บริเวณริมถนนสายหลักและสายรอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายกฎหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวใหม่.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล