ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
ข่าวใหม่.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปประกาศ.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับเงินสินบน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

มาตรการภาษีกรมสรรพสามิต_Page_1.png
มาตราการภาษีกรมสรรพสามิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด2019

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศ งดใช้บัตรประชาชน.jpg
มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล