ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
Banner-web-2019_ASEAN-2019 (1).jpg
รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชาสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

การขอใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ รายเดิม.jpg
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตราการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ระบบจ่ายเงินทางอิเลคทรอนิก.jpg
ระบบการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตและการชำระภาษี
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปขวดเหล้า.jpg
แผ่นประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล