เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตราการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

ขั้นตอน การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ รายเดิม และ  ขออนุญาตขายสุรา

 

 


  • ขออนุญาตขายสุรา.jpgการขอใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ รายเดิม.jpg