แผ่นประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุรา ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

รายละเอีบดแผ่นพับการขออนุญาตผลิตสุรา  คลืกที่นี่


  • แผ่น การขออนุญาตผลิตสุรา.png