ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน

  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา
และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นิติกร
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านพนักงานราชการ(คนพิการ)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล