สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ลำดับที่

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

1

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

2

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

3

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

4

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

5

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด