มอบของที่ระลึกพร้อมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ย้ายไปประจำการที่พื้นที่อื่น จำนวน 4 ราย

  • เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 นางวันเพ็ญ อำไพสมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบของที่ระลึก พร้อมกับกินเลี้ยงตอนเย็น เพื่อแสดงความยินดีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไปประจำการที่พื้นที่อื่น จำนวน 4 ราย ดังนี้ คื่อ

1.นายสมชาย ตุลา ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ย้ายไป ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

2.นางสาวอัญรินทร์ มนตรีอมรวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ย้ายไป สำนักมาตรฐานและการจัดเก็บภาษี 2 สังกัดกรมสรรพสามิต

3.นางสาวชินพัฒษา นุชนุ่ม ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ย้ายไป โรงกลั่นน้ำมัน บ.ไทยออยด์ จก.สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

4.นางสาวสุรัญญา  พลดงนอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ย้ายไป สำนักงานสรรพสามิตภาค 5

 


  • เลี้ยงส่ง_2.jpg
  • เลี้ยงส่ง_4.jpg
  • เลี้ยงส่ง_5.jpg
  • เลี้ยงส่ง_6.jpg
  • เลี้ยงส่ง_7.jpg
  • เลี้ยงส่ง8.jpg
  • เลี้ยงส่ง_9.jpg