สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

             ∎ KM การปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการความรู้ของหน่วยงาน เรื่องแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 เรื่องอำนาจ-หน้าที่เจ้าพนักงาน การค้นและการจับกุม
                 ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการเรียนรู้ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปี 2565 คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการความรู้ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
                 สำหรับสุราสามทับที่นำไปแปลงสภาพ
                  - เนื้อหาที่บรรยาย รายละเอียด คลิกที่นี่
                  - ข้อสอบ การจัดการความรู้ (KM) คลิกที่นี่
                  - รายงานสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ของบุคลากรในหน่วยงาน คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
                 เรื่อง ภาษีเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

             ∎ KM การจัดการความรู้ ปี 2562
                  - รอบ 6 เดือนแรก คลิกที่นี่
                  - รอบ 6 เดือนหลัง คลิกที่นี่