ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 2)

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่


  • คำสั่งจังหวัด.jpg