คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1103/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปราม ออกพื้นที่แจกประกาศให้กับ ร้านค้าขายปลีกสุรา ประเภท 2 เรื่อง คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1103/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ฯ และให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์แจ้งร้านค้าส่งสุรา ประเภท 1 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 


  • แจกคำสั่งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุรา 1.jpg
  •  
  • แจกคำสั่งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุรา 2.jpg
  • แจกคำสั่งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุรา 3.jpg
  • แจกคำสั่งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุรา 4.jpg
  • คำสั่ง จว 1103.jpg
  • คำสั่ง จว 1103 หลัง.jpg