สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

                                          ทำเนียบผู้บริหารกรมสรรพสามิต

 

 ทำเนียบ (1).jpg

                                                      ทำเนียบผู้บริหาร  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง      

                                                                     รายชื่อผู้บริหาร                                   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 สนวลอนงค์2.jpg      นางนวลอนงค์  คงดำ                     ธ.ค. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน                                  

 ท่าน ส.jpg       นางวันเพ็ญ  อำไพสัมพันธกุล              ธ.ค.2561 - ก.ย. 2563                              

ส.อัญ.jpg          นางอัญชลี  ชลังสุทธิ์                           ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2561

ท่าน ส.ปุญ.jpg         นางสาวปุญญาพร  ปั้นงาม                ก.ค. 2556 - ก.ย. 2560  

 รายชื่อผู้บริหาร                       ระยะเวลาการตำรงตำแหน่ง

นางสาวสุนันท์  กิติอังสุมาลี                  ธ.ค.2554 - ส.ค.2555
นายธรรมรัตน์  ลออเอี่ยม ต.ค.2551 - มิ.ย.2554
นางกฤษณา  แสงมณี ม.ค.2547 - ก.ย.2551
นางทัศนีย์  ศรัทธาบุญ พ.ย.2545 - ม.ค.2547
นางนิภา  อ่อนบุญนาค พ.ย.2543-พ.ค.2545
นางวัลลภา  อักษรทอง พ.ย.2542-ก.ย.2543
นายนคร  เปี่ยมถาวรสวัสดิ์ พ.ย.2539-พ.ย.2542
นางชื่นจิตร  เลิศเสนีย์ ธ.ค.2535-พ.ย.2539
นายสุคะ  จรัสศรี ธ.ค.2533-พ.ย.2535
น.ส.ศิริพร  เลียงสมบัติ ม.ค.2533-ธ.ค.2533
นายทวี  สุดสงวน มิ.ย.2532-ธ.ค.2532
นายศรีศักดิ์  ลิมปิทีป พ.ย.2531-พ.ค.2532
นางประมวลลักษณ์  วาดเขียน ต.ค.2529-ต.ค.2531
นายสุมนัส  สุขประเสริฐ ต.ต.2528-ก.ย.2529
นายโชค  คุปตะวาทิน ต.ค.2527-ก.ย.2528
นายจรูญ  ณ.พัทลุง ต.ค.2526-ก.ย.2527
นายวิโรจน์  ใหญ่สูงเนิน ต.ค.2525-ก.ย.2526
นายทองสุข  สุวรรณิน ต.ค.2524-ต.ค.2525
นายประนอม  เล็กคง มี.ค.2524-ก.ย.2524
นายวิชัย  บัณฑราภิชัย ต.ค.2522-ก.พ.2524
นายประยุทธ  วรรณพินิจ มี.ค. 2520-ต.ค.2522
นายสมบูรณ์  บุณโยดม ต.ค.2514-ม.ค.2520
นายนพคุณ  เจริญราช พ.ย.2512-ก.ย.2514
นายมาโนช  จินตนะพันธ์ เม.ย.2511-ต.ค.2512
นายมนู  ลอองศรี ส.ค.2509-มี.ค.2511
นายณัติ  แสงแก้ว ต.ค.2506-ก.ค.2509
นายจัน  สุขี   พ.ค.2507-ก.ย.2508
นายประยุทธ  วรรณพินิจ เม.ย.2505-เม.ย.2507
นายมนู  ลอองศรี ก.ค.2501-มี.ค.2505
นายพูลศักดิ์  ณ.ป้อมเพชร พ.ย.2499-มิ.ย.2501
นายมานิต  อภัยสุวรรณ เม.ย.2498-พ.ย.2499
นายเฟี้ยม  ศิลธร ก.พ.2493-มี.ค.2498
นายวิชัย  ติวงส์ มิ.ย.2487-ม.ค.2493
นายเสงี่ยม  วรวัฒน์ ธ.ค.2483-พ.ค.2487
ขุนประมวล  มัชชกิจ ก.ย.2483-พ.ค.2483
นายเซ็ง  รอดครุฑ พ.ศ. 2477-เม.ย.2481