สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน