สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีอ่างทอง | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง   เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต

           มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
           ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและดำเนินการในเรื่อง

                      1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
                      2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
                      3. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
                         ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
                      4. การประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
                         มอบหมาย

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ
                               หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล
                                  และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ
 •                             ◆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •                             ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบและที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
                                 ในกรณีต่าง ๆ
 •                             ◆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
                              ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
                                 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้ง
 •                             ◆ การประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                             ◆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
                                 ภาษีที่กรมจัดเก็บ
 •                             ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 •                             ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลับด้านบน

   

                           bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี                               
                                หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                             ◆ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้ง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 •                             ◆ การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูงต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนว ทางแก้ไขเสนอต่อสำนักงานสรรพสามิตภาค
                                 และกรมสรรพสามิต
 •                             ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07) (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-01) งบเดือนแสดงรายการ
                                 เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ภส.07-04) สำหรับกรณี สินค้า เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                             ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-08) (กรณีผู้ประกอบสถานบริการ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-02) และงบเดือนแสดงรายการ
                                 รายรับกิจการสถานบริการ (ภส.07-06) สำหรับกรณีสถานบริการ เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                             ◆ การตรวจวิเคราะห์แบบภาษีสินค้านำเข้าและส่งออก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                             ◆ การพิจารณาเสนอการขออนุมัติการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่
 •                             ◆ การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 •                             ◆ การพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                             ◆ ประมาณการเบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สรรพสามิตทุกประเภท
 •                             ◆ การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจ้ง เลิก โอน ย้ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
 •                             ◆ ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
                                 ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
 •                             ◆ ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 •                             ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และการขออนุมัติงด ลด เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 • กลับด้านบน

   

                           bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม                               
                                หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                             ◆ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้ง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 •                             ◆ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขต
                                 พื้นที่ความรับผิดชอบ และร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
                                  พ.ศ. 2522
 •                             ◆ ตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
                                 ของทางราชการ
 •                             ◆ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมาย
                                 สรรพสามิต
 •                             ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                             ◆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                             ◆ จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                             ◆ จัดทำเอกสารขอรับเงินสินบนรางวัล (กรณีเป็นคดีที่มีเงินสินบนรางวัล)
 •                             ◆ จัดทำแผนงานด้านปราบปราม/โครงการ/แผนเฉพาะกิจ
 •                             ◆ จัดทำรายงานการไปราชการของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (สส.2/1)
 •                             ◆ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม (งบเดือนต่างๆ)
 •                             ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                             ◆ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม การตรวจสอบสถานประกอบการที่ประกอบกิจการคล้ายสถานบริการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                                 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                             ◆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลับด้านบน

   

                           bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย                               
                                หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                             ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 •                             ◆ พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
                                 แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •                             ◆ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                             ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่ง คดีอาญา และคดีทางปกครอง
 •                             ◆ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                             ◆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 •                             ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจพิสูจน์ การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลายการขายทอดตลาดของกลาง และการคืน
                                 ของกลาง
 •                             ◆ งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง ฯลฯ และ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
                                 และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
 •                             ◆ งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และงานสืบสวนข้อเท็จจริง
                                 ในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
                                 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 •                             ◆ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน
 •                             ◆ จัดทำสำนวนคดีและเอกสารประกอบต่าง ๆ
 •                             ◆ จัดทำสาระบบคดี ลงสมุด ส.ส.2/55, ส.ส.1/36
 •                             ◆ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์ค้นแรกที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 •                             ◆ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 •                             ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                             ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                             ◆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลับด้านบน