เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

  

แผนการดำเนินการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง  : ผู้บันทึกข้อมูล 

กิจกรรม CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนการขับเคลื่อนของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด คลิกที่นี่

แผนโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิกที่นี่

- รายงานผลตามแผนโครงการฯ  รายละเอียด คลิกที่นี่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผนการขับเคลื่อนของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 : ผู้บันทึกข้อมูล