เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

  

แผนการขับเคลื่อนของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าประจำ

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ฝ่ายอำนายการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ 

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล