เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 

ผู้บริหาร

 

 

สนวลอนงค์1.jpg

นางนวลอนงค์  คงดำ


สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 
       
หนอนก.jpg  หนจก.jpg คนว่าง.png   คนว่าง.png

 

นางสาววิลัยวรรณ สุวรรณผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

- ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

 

 - ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

 ฝ่ายกฎหมาย

 

อำนวยการ (1).jpg

อนก1.jpg

 

 

 

 

 

 

จจก.jpg

 

 

ปป.jpg

 

 

กม1.jpg