เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 

ผู้บริหาร

  

สนวลอนงค์1.jpg

นางนวลอนงค์  คงดำ


สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 
       
 blank.png  หนจก.jpg ปป (1).jpg blank.png  

 

 - ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

นางพิชญา  บานชื่น

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

 

 - ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

 ฝ่ายกฎหมาย

 

อำนวยการ (1).jpg

อนก1.jpg    

 

 

จจก.jpg

 

 

ฝ.ปป (1).jpg

 

 

 

  

 

 

กม.อท.jpg