เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน

  
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีอ่างทอง | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง   เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ  และดำเนินการในเรื่อง

1.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ

2.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

3.วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค

                         4.การประสานงาน  การปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ
 • การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 • การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้ง
 • การประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 • การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

  

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูงต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอต่อสำนักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต
 • การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07) (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  (ภส.02-01) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ภส.07-04) สำหรับกรณีสินค้า  เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 • การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-08)  (กรณีผู้ประกอบสถานบริการ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-02) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภส.07-06) สำหรับกรณีสถานบริการ เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 • การตรวจวิเคราะห์แบบภาษีสินค้านำเข้าและส่งออก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • การพิจารณาเสนอการขออนุมัติการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี ตามที่ได้รับมอบหมาย  เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่           
 • การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 • การพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตสุรา  ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 • ประมาณการเบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภท
 • การจดทะเบียนสรรพสามิต  การแจ้ง  เลิก  โอน  ย้ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
 • ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และการขออนุมัติงด  ลด  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 • วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
 • ตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
 • การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 • กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารขอรับเงินสินบนรางวัล (กรณีเป็นคดีที่มีเงินสินบนรางวัล)
 • จัดทำแผนงานด้านปราบปราม/โครงการ/แผนเฉพาะกิจ
 • จัดทำรายงานการไปราชการของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (สส.2/1)
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม (งบเดือนต่างๆ)
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม การตรวจสอบสถานประกอบการที่ประกอบกิจการคล้ายสถานบริการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 • พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ    แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่ง คดีอาญา และคดีทางปกครอง
 • การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจพิสูจน์ การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย การขายทอดตลาดของกลาง และการคืนของกลาง
 • งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง ฯลฯ และ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์  ต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำสำนวนคดีและเอกสารประกอบต่าง ๆ 
 • จัดทำสาระบบคดี ลงสมุด ส.ส.2/55, ส.ส.1/36  
 • การดำเนินการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์ค้นแรกที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 • การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

กลับด้านบน