• Excise find out
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
หน้าปก.png
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.png
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล