• ประเด็นที่ 2 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Echo English และมีการทดสอบ ก่อน - หลังในบทเรียน ...คลิก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ