เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
  

 

 


 

สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ               ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 

green_dot.gif นางอรสา ทองบุญรอด                       ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

green_dot.gifนางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม                        ก.ค.2557- ธ.ค. 2560

green_dot.gif นายฉลอง  นิ่มเนียม                           มิ.ย.2556 - มี.ค.2557

green_dot.gif นางทวีติยาภรณ์  ดวงจินดา                     ธ.ค.2554 - ส.ค.2555

green_dot.gif นางสาวสุมาลี  ศิริคุรุรัตน์                      ต.ค.2551 - ก.ย.2553

green_dot.gif นายธีระศักดิ์  ทิพยวัฒน์                       พ.ค.2550 - ต.ค.2551

green_dot.gif นายบุญมา  ตองอ่อน                          ธ.ค.2548 - ก.ย.2549

green_dot.gif นางมาลินี  บุญสม                             เม.ย.2548- ธ.ค.2548

green_dot.gif นางรัตติกร  พิริยะพงษ์                        ม.ค.2547 - เม.ย.2548

green_dot.gif นางรัชนีวรรณ  อร่ามรัชนี                     พ.ย.2545 - ม.ค.2547

green_dot.gif ร.อ.สมบูรณ์  ผิวอ่อน                        ต.ค.2544 - พ.ย.2545

green_dot.gif นายบุญส่ง  บุญกระจ่างโสภี                   พ.ย.2543 - ต.ค.2544

green_dot.gif นายชัยโรจน์  ตรีภพ                          ต.ค.2540 - พ.ย.2543

green_dot.gif นายสง่า  ประดิษฐ์นอก                       พ.ค.2539 - ต.ค.2540

green_dot.gif นายธวัช  ทองนพเก้า                         ธ.ค.2536 - พ.ค.2539 
Rg1-footer.jpg