สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ประชุมแนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

          ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และคณะทำงานโฆษกกรมสรรพสามิตเพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีแนวทางและถือปฏิบัติการจัดทำข่าวปราบปรามของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนได้พัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะ เทคนิคด้านการสืบสวนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับกฎหมายและความรู้เชิงวิชาการ บูรณาการครบทั้งกระบวนการ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

 

               ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระธนบดีมหาเศรษฐี และท้าวชัยศิริเทพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต และเข้าร่วมพิธีสงฆ์พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม

2. นายถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

3. นางสาวสุพรรษา เตชะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษกลุ่มตรวจสอบภายใน                

               และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางสุธิดา มหาทำนุโชค นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG โดยมีอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตขึ้นร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.อรัญ ธรรมโน ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ท่านสมใจนึก เองตระกูล ท่านศานิต ร่างน้อย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอธิบดีกรสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมเข้าแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์