ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 2/2563
สตป.4 มี.ค.63 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การประชุมคณะทำงานคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุและเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ ครั้งที่ 1/2563
สตป.27 ก.พ.63 : ผู้บันทึกข้อมูล