ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
1.jpg
การประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2564
สตป. 25 ก.พ.64 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpeg
การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
สตป.19 ก.พ.64 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpeg
การประชุมคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)
สตป.19 ก.พ.64 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กรมสรรพสามิตจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี ในรูปแบบ New Normal
สตป. 17 ก.พ. 2564 : ผู้บันทึกข้อมูล