สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department INFOCENTER

  • การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สตป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 >> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 >> ผลการสำรวจความพึงพอใจ

 

  • เรื่องร้องเรียน

             - ช่องทางการร้องเรียน

             - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

             - กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 

  • มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

 - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  คลิกที่นี่