ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บริการประชาชน
  
  • บริการประชาชน/ผู้เสียภาษี 

             - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

             - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมสรรพสามิต

             - E-Service

>> การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

>> การทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

>> การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

>> การแจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก  คลิกที่นี่

>> แนะนำบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

>>  เอกสารบริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

>> คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่

             - คู่มือสำหรับประชาชน

             - มาตรฐานการให้บริการ

>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)  คลิกที่นี่

>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน)  คลิกที่นี่

             - มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

             - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

  • เรื่องร้องเรียน

             - ช่องทางการร้องเรียน

             - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

             - กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

             - การจัดการเรื่องทุจริตกรมสรรพสามิต

             - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  - คู่มือการติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

  - คู่มือการติดต่อสอบถามบน Facebook กรมสรรพสามิต