สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>> โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 

                เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 >> ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต

>> การเผยแพร่ค่านิยม วัตนธรรมองค์กร ของสตป.

   

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

1. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก

2. แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายส่งเสริมคุณธรรม สตป.  คลิก

3. ประกาศยกย่อง เชิดชูบุคลากรสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.66 คลิก

4. ประกาศยกย่อง เชิดชูส่วนงานภายในสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.66 คลิก

5. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ PowerPoint   คลิก 

6. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ คลิปวิดีโอ  คลิก

 

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส 2567

1. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก

2. แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายส่งเสริมคุณธรรม สตป.  คลิก

3. ประกาศยกย่อง เชิดชูบุคลากรสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.67 คลิก

4. ประกาศยกย่อง เชิดชูส่วนงานภายในสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.67 คลิก

5. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ PowerPoint   คลิก 

6. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ คลิปวิดีโอ  คลิก