สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>> โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 

                เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 >> ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต

>> การเผยแพร่ค่านิยม วัตนธรรมองค์กร ของสตป.

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม สำหรับบุคลากรสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

 

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

1. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก

2. แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายส่งเสริมคุณธรรม สตป.  คลิก

3. ประกาศยกย่อง เชิดชูบุคลากรสตป. ที่มีผลปฏิบัติงาน จำนวนคดีดีเด่น รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) คลิก

4. ประกาศยกย่อง เชิดชูบุคลากรสตป. ที่มีผลปฏิบัติงาน จำนวนค่าปรับและประมาณการค่าปรับดีเด่น รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) คลิก

5. ประกาศยกย่อง เชิดชูบุคลากรสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.66 คลิก

6. ประกาศยกย่อง เชิดชูส่วนงานภายในสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) คลิก

7. ประกาศยกย่อง เชิดชูส่วนงานภายในสตป. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เดือน มี.ค.66 คลิก

8. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ PowerPoint   คลิก 

9. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ คลิปวิดีโอ  คลิก