สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

สรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.jpg

สรรพสามิตจัด Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม รณรงค์ด้านปราบปราม ให้ความรู้และสาธิตการตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบผ่าน Mobile Application และจัดตลาดนัดหมุนเวียน ใช้ของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สรรพสามิตจัด Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม รณรงค์ด้านปราบปราม ให้ความรู้และสาธิตการตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบผ่าน Mobile Application และจัดตลาดนัดหมุนเวียน ใช้ของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 5/2566

1.jpg

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

1..jpg

โครงการวิ่งรอบกรมสรรพสามิตเพื่อเสริมสุขภาพ สตป. Sport Day RUN

              ผู้บริหารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งรอบกรมสรรพสามิตเพื่อเสริมสุขภาพ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา

1.ลดใช้พลังงาน.jpg

รณรงค์ลดการใช้พลังงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

รณรงค์ลดการใช้พลัังงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม