สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1..png

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG

                    โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาบุตลาการในองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อสังคมและสิ่งแวะล้อม ภายใต้แนวคิด ESG ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กิจกรรมปลูกป่า อ่างเก็บน้ำบางพระ

(สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี) และกิจกรรมสัมมนาที่ เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 18 - 19 กันยายน 2566

1..jpg

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนสรรพสามิต เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่บุคลากรกรมฯ ในรูปแบบออนไลน์

 สรรพสามิตจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนสรรพสามิต เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่บุคลากรกรมฯ ในรูปแบบออนไลน์

1..jpg

ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง) นำโดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต ซึ่งมีประเด็นการตรวจเยี่ยม ได้แก่ เป้าหมายและผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน และการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

200102.jpg

ประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เดือน กันยายน 2566

                   นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธาน ในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยเชิญผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายตรวจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

1.jpg

สรรพสามิตและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนาม MOU บูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์

สรรพสามิตและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนาม MOU บูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์

1.jpg

สรรพสามิตเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

สรรพสามิตเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

1.jpg

สรรพสามิตจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

สรรพสามิตจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

1.jpg

สรรพสามิตจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective Day เพื่อขับเคลื่อนกรมฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

สรรพสามิตจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective Day เพื่อขับเคลื่อนกรมฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

1.jpg

สรรพสามิตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization)

สรรพสามิตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization)