สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

444.png

ส่งมอบขวดพลาสติกโครงการแยกฝา แยกขวด ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

                สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จัดทำโครงการคัดแยกขวดพลาสติก เพื่อส่งมอบให้โครงการแยกฝา แยกขวด เพื่อพี่ไม้กวาด และน้องต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการศึกษา/วางแผน ESG  ของกรมสรรพสามิตในการนี้ นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามได้ดำเนินการส่งมอบขวดพลาสติก จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. บริเวณสำนักบริหารการคลังและรายได้ โดยมีนางวรรณศิริ ช่วงไชยยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง และนายภูดิศ จันทน์ขาว PROJECT MANAGER โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต เป็นผู้รับมอบ

1.jpg

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 6/2566

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 6/2566

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.jpg

สรรพสามิตจัดสัมมนา เสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร (Creative Leadership for Management)

สรรพสามิตจัดสัมมนา เสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร (Creative Leadership for Management)