สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

46943_0.jpg

ประชุมสำนัก เดือน ธันวาคม 2566

              นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธาน  ในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ                                      เฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 - 6 หัวหน้าสายตรวจทุกสาย                 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

282899_0.jpg

กรมสรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมาในรถไปรษณีย์

📍สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมากับรถไปรษณีย์กว่า 36,440 ซอง  ปรับกว่า 30 ล้านบาท 
 
กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise จับบุหรี่เถื่อนขนมากับรถไปรษณีย์จากภาคใต้กว่า 36,440 ซอง ค่าปรับกว่า 30 ล้านบาท  
 
อ่านต่อได้ที่ : https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/press17.pdf

282905_0.jpg

สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง จับบุหรี่ลักลอบที่จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิตเดินหน้าปราบปรามบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง ล่าสุดจับบุหรี่เถื่อน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของเกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 21,490 ซอง มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท

282911_0.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.7

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.7 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต
 
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
 
ในการนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ดังนี้
 
- ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ตรงเป้าและตรงใจผู้เสียภาษี 
 
โดยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัด
เก็บภาษี 2 
 
- ด้านการปราบปรามให้ตรงกลุ่มและการสื่อสาร 
 
โดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม
 
นอกจากนี้ ยังได้นำของกลางน้ำสุราและยาสูบนำมาแปรสภาพเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ไล่ศัตรูพืช ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมฯ EASE Excise ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีนายธน
 
ไชย  อ่ำจั่น ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนต่อไป
 
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 

 

2.jpg

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567