สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยแถว รถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชน รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและรักษาวินัยจราจร รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต  เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

1.jpg

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

                 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิต

                   นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ เรื่องการออกแบบการให้บริการ (UX&UI) และการบริหารโครงการแบบ Agile ร่วมกันกำหนดแผนงานและคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนกลาง และบุคลากรดาวเด่น Star ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาคัดเลือก ภาคละ 1 คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee) ครั้งที่ 1/2566

                  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Flagship 9 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 และกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

                 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และผู้ทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และข้าราชการที่ดีตามระเบียบ กฎหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชนซึ่งรวมถึงข้าราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 132 ราย และมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 109 ราย จำแนกเป็น

- ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 53 ราย ได้แก่

               1) ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ หรือสายที่ 3 จำนวน 6 ราย

               2) ชั้นตรา ประถมาภรณ์มงกุฎไทย หรือสายที่ 1 จำนวน 47 ราย

- ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 จำนวน 56 ราย ได้แก่

               1) ชั้นตรา ประถมาภรณ์ช้างเผือก หรือสายที่ 2 จำนวน 25 ราย

               2) ชั้นตรา ประถมาภรณ์มงกุฎไทย หรือสายที่ 1 จำนวน 31 ราย

               ซึ่งจัดขึ้น ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566

              ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด สสภ.7 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต

  •            ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผล การปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7                 

  •     ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ในการนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ดังนี้

               - ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ตรงเป้าและตรงใจผู้เสียภาษี โดยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

               - ด้านการปราบปรามให้ตรงกลุ่มและการสื่อสาร โดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม

               นอกจากนี้ ยังได้นำของกลางน้ำสุราและยาสูบนำมาแปรสภาพเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ไล่ศัตรูพืช ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมฯ EASE Excise ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีนายธนไชย อ่ำจั่น ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนต่อไป พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566