สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต สู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee)

                 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือธง Flagship 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย   

                  1. โครงการ เก่ง ดี มีความสุข                   

                  2. โครงการ ESG กรมสรรพสามิต

                  3. โครงการ Communication โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

                       คณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว                      

ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือน มกราคม 2567

                                ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิต MOU กับ ศรชล. บูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการป้องกันและปราบปรามลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเล

                        ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล พร้อมด้วย พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. และว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พัฒนากลไกและขีดความสามารถเท่าทันสถานการณ์ทางทะเลและภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม่ เน้นบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อควบคุมดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันเขียว ตามนโยบายกรมสรรพสามิตป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ณ ห้องรับรอง บก.ทร. กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

120032(1).jpg

ประชุมสำนักประจำเดือน ก.พ.2567

                          นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 - 6 หัวหน้าสายตรวจทุกสาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

1.jpg

การประชุมคณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

              ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองโฆษก และคณะทำงานของคณะโฆษกกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของคณะโฆษกกรมสรรพสามิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต ประชาชน และผู้เสียภาษีให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตอย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

 

1.jpg

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 เเละประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปราบปรามของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567

                               ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปราบปรามของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงการคลัง

                  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

                     ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้อวยพรปีใหม่ และมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ปี 2567 ในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีฯ และรับฟังนโยบายดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567