สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership

                ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีให้ตรงเป้า ปราบปรามตรงกลุ่ม และบริการให้ตรงใจต่อไป โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 ทีมงาน Flagship Project ส่วนกลาง รวมจำนวน 90 คน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวอร์ชั่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

1.jpg

การประชุม หารือเกี่ยวกับการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

1.jpg

การประชุม หารือแนวทางการดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร

                 ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือเเนวทางการดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

191342_0.jpg

ประชุมสำนักเดือน เมษายน 2567

                     นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธาน การประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 - 6 หัวหน้าสายตรวจทุกสาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

1.jpg

ประชุมแนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

          ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และคณะทำงานโฆษกกรมสรรพสามิตเพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีแนวทางและถือปฏิบัติการจัดทำข่าวปราบปรามของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนได้พัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะ เทคนิคด้านการสืบสวนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับกฎหมายและความรู้เชิงวิชาการ บูรณาการครบทั้งกระบวนการ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

 

               ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระธนบดีมหาเศรษฐี และท้าวชัยศิริเทพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต และเข้าร่วมพิธีสงฆ์พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม

2. นายถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

3. นางสาวสุพรรษา เตชะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษกลุ่มตรวจสอบภายใน                

               และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางสุธิดา มหาทำนุโชค นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG โดยมีอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตขึ้นร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.อรัญ ธรรมโน ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ท่านสมใจนึก เองตระกูล ท่านศานิต ร่างน้อย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอธิบดีกรสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมเข้าแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

                    ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567