สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ประชุมแนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

          ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และคณะทำงานโฆษกกรมสรรพสามิตเพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีแนวทางและถือปฏิบัติการจัดทำข่าวปราบปรามของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนได้พัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะ เทคนิคด้านการสืบสวนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับกฎหมายและความรู้เชิงวิชาการ บูรณาการครบทั้งกระบวนการ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

 

               ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระธนบดีมหาเศรษฐี และท้าวชัยศิริเทพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต และเข้าร่วมพิธีสงฆ์พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม

2. นายถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

3. นางสาวสุพรรษา เตชะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษกลุ่มตรวจสอบภายใน                

               และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางสุธิดา มหาทำนุโชค นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG โดยมีอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตขึ้นร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.อรัญ ธรรมโน ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ท่านสมใจนึก เองตระกูล ท่านศานิต ร่างน้อย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอธิบดีกรสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมเข้าแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

                    ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต สู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee)

                 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือธง Flagship 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย   

                  1. โครงการ เก่ง ดี มีความสุข                   

                  2. โครงการ ESG กรมสรรพสามิต

                  3. โครงการ Communication โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

                       คณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว                      

ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือน มกราคม 2567

                                ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ Command Room ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

1.jpg

กรมสรรพสามิต MOU กับ ศรชล. บูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการป้องกันและปราบปรามลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเล

                        ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล พร้อมด้วย พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. และว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พัฒนากลไกและขีดความสามารถเท่าทันสถานการณ์ทางทะเลและภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม่ เน้นบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อควบคุมดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันเขียว ตามนโยบายกรมสรรพสามิตป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ณ ห้องรับรอง บก.ทร. กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

120032(1).jpg

ประชุมสำนักประจำเดือน ก.พ.2567

                          นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 - 6 หัวหน้าสายตรวจทุกสาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5