สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพร รมช. คลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

                      ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต อวยพรนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566   ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือน เมษายน 2566

                  ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนเมษายน 2566โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ กรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร   พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพร รมว. คลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

                  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต อวยพรนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566  

 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566

                       ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง พระธนบดีมหาเศรษฐี และพิธีรดน้ำขอพร ในการนี้ กรมสรรพสามิตได้เรียนเชิญอดีตผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้แก่ ดร. อรัญ ธรรมโน  อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดี กรมสรรพสามิต ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังและอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต มาร่วมงานเพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูที่ท่านมีผลงานนับเป็นคุณูปการต่อกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ดร. อรัญ ธรรมโน ได้กล่าวให้พรแก่บุคลากรกรมสรรพสามิตในครั้งนี้ด้วย รวมถึง จัดให้มีการแสดงจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชื่อชุดการแสดง “สงกรานต์ครอบครัวสรรพสามิต 2566” ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกรมสรรพสามิต ที่ร่วมกันมอบความสุขต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise
(EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 3/2566

               ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 3/2566               

 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Flagship ทั้ง 16 โครงการ และพิจารณาการนำเสนอโครงการ Flagship 3 โครงการ ประกอบด้วย

                1. โครงการปรับปรุง Process คืนภาษีน้ำมัน

                2. โครงการขับเคลื่อน Data-Driven Organization

                3. โครงการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design

และพิจารณาความเชื่อมโยง (Alignment) ระหว่าง Objective และ Key Results ของ 16 Flagship Projects กับ Purposeและยุทธศาสตร์ EASE รวมถึงวิธีการวัดผลการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตและ             

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายศรพล ตุลยะเสถียร นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ และนางวรพิชญา ระเบียบโลกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

 

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดบรรยายในหัวข้อ "ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตภายใต้แนวคิด ESG"

                      นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตภายใต้แนวคิด ESG” โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งปันมุมมอง การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกรมสรรพสามิต ที่จะได้เรียนรู้ เข้าใจ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องแนวคิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อเดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ในการนี้                        ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต รับฟังการบรรยายฯ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ทาง Facebook Live :: EASE Excise Update และ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

1.jpg
งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต

               ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ “EASE Excise” พร้อมเปิดอาคารอเนกประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะ    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต การเข้าร่วมแสดงความยินดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ พิธีเชิดชูเกียรติ การมอบรางวัล มอบทุนการศึกษา และพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ในการนี้ ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจิมและพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณแผ่นศิลาฤกษ์อาคาร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต อดีตผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

1.jpg

 

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

             ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

1..jpg

 

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยเชิญผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายตรวจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

1.jpg

กรมสรรพสามิต ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565