ข่าวประชาสัมพันธ์ > บทความ/แหล่งความรู้
  

กค ๐๖๑๘/ว๑๓๒๖ เรื่อง การดำเนินการตามแนวทาง โครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต และการกำหนดใช้คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ปีงบประมาณ 2560

การเพิ่มประสิทธิภาพในกาารตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนงานด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ภาพถ่ายกิจกรรมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม