ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าว
  
1.jpg
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562
สคป.สตป. : 3 กันยายน 2562 : ผู้บันทึกข้อมูล 

uatucm360.jpg
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2562
สคป.สตป. : 2 กันยายน 2562  : ผู้บันทึกข้อมูล 

uatucm351.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต”
สคป.สตป. : 28 สิงหาคม 2562 : ผู้บันทึกข้อมูล 

uatucm3590.jpg
การประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สคป.สตป. : 27 สิงหาคม 2562 : ผู้บันทึกข้อมูล