กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ และขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ ในการนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะทำงานตรวจประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562


  • uatucm357900.jpg
  • uatucm357901.jpg
  • uatucm357902.jpg
  • uatucm357903.jpg
  • uatucm357904.jpg
  • uatucm357905.jpg
  • uatucm357906.jpg
  • uatucm357907.jpg
  • uatucm357908.jpg