สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่องทางการติดต่อสอบถาม

รายชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มีการ WFH ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน

การติดต่อหน้า 1.jpgการติดต่อหน้า 2.jpgการติดต่อหน้า 3.jpg