สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ