สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ถาม-ตอบ

 

- สอบถามเรื่องทั่วไป/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน  คลิกที่นี่

ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป / ร้องเรียนเรื่องทั่วไป  คลิกที่นี่

การร้องเรียนการทุจริต  คลิกที่นี่

- ระบบบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต  คลิกที่นี่

- ตอบข้อซักถาม : ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ  คลิกที่นี่