สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

   วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้

   เนื้อหาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หนังสือขออนุมัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

  การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้

   เนื้อหาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   หนังสือขออนุมัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้

   เนื้อหาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

QR Code เนื้อหา ลงเว็บ.png

     หนังสือขออนุมัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566