สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

แผนงาน

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ/โครงการ สตป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ/โครงการ สตป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการตามยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ/โครงการ สตป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการตามยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ/โครงการ สตป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการตามยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ/โครงการ สตป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการ

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการ