สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

✦ คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

☆ กระบวนงาน : การปราบปรามผู้กระทำผิด

☆ กระบวนงาน : การจัดทำเป้าหมายการปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั่วประเทศ

☆ ขั้นตอนการปราบปราม   คลิกที่นี่

☆ การแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิด ผ่าน Application : เบาะแสกรมสรรพสามิต   คลิกที่นี่

 

✦ คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่