สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569)
  • แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามแผนงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
   • หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   • ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
   • หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน
   • เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    • หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
   • หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    • การให้คุณและโทษ
    • วินัยและจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • การสร้างขวัญกำลังใจ
    • เงินเดือน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • ทุนการศึกษา
    • ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ
    • ทุกการศึกษาสำหรับบุตรของบุคลากรทุกประเภท
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564