สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสรรพสามิต

 ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิตและวัฒนธรรมองค์กร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์ สตป.

 

        ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ

 

พันธกิจ สตป.

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

2. ปฏิบัติงานโดยเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

3. เป็นแหล่งความรู้ในด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม