เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตัวอย่างแผนงาน 1
ตัวอย่างแผนงาน 2
ตัวอย่างแผนงาน 3
ตัวอย่างแผนงาน 4
ตัวอย่างแผนงาน 5