สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)   คลิกที่นี่

แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน  คลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

       - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   คลิกที่นี่

       - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่

       - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิกที่นี่

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)   คลิกที่นี่

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่

แผนที่ยุทธศาสตร์ สตป.

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   คลิกที่นี่

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่