สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างภายในสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม-1.png