สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

123.jpg

นายพยุง บุญสมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ สตป..png