เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ผอ.วิวัฒน์  เขาสกุล.jpg

ผอ.วิวัฒน์  เขาสกุล.jpg

นายวิวัฒน์  เขาสกุล

18 ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน    

ปิยกร อภิบลศรี.jpg

นายปิยกร  อภิบาลศรี    

26 พ.ค. 59 - -- ธ.ค.60

 นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม.jpg นายสมโภชนรัฐ  แก้วน่วม 29 ม.ค. 56 - 30 ก.ย.59