สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

Orgchart-ALE-Yongyut.png

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

 

หมายเลขติดต่อ สตป. 65.png